http://vondrak.cs.vsb.cz - prof. Ing. IVO VONDRÁK, CSc. - kandidát na rektora VŠB-TUO

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte, abych Vám představil svou vizi rozvoje Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Rád bych tak učinil společně s hodnocením svého předchozího funkčního období. Chtěl bych shrnout, co se za poslední čtyři roky podařilo, co zůstává výzvou, ale také přiznat to, co se zatím nedaří.

I. CO JSEM SLÍBIL PŘED ČTYŘMI LETY V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ?

co se už povedlo
projektově a problémově orientovanou výuku
měkké dovednosti jako nezbytnou součást vzdělávání
praxi jako součást výuky
redukci počtu zkoušek včetně státních závěrečných
pozitivní ovlivnění středoškoláků směrem k technickým disciplínám

Klíčovou oblastí našich akademických činností je vzdělávání. To bylo nejvíce postiženo nedostatkem financí, který jsme bohužel znatelně pocítili a který jsme v podstatě nemohli nijak ovlivnit. Kvalita našeho vysokoškolského vzdělávání, jehož vlajkovou lodí je inženýrské a doktorské studium, musí ale i nadále zůstat naší prioritou. Výzvou do budoucna je vyjít vstříc požadavkům průmyslu a napomoci lepšímu poznání jeho potřeb. S tím také souvisí zajištění více kurzů s praktickou náplní. Bohužel, v současném legislativním rámci nebudeme moci upustit od státních zkoušek, ale naší ambicí by mělo být pokusit se přece jen zredukovat počet nabízených předmětů a zkoušek. Další demografický vývoj nás k tomu donutí a je dobré být připraven. Věřím, že jsem Vám dokázal, že dovedu a chci podpořit ty, kterým se v kritických momentech nedaří. Jsem také názoru, že každoroční rozdělování rozpočtu bylo transparentní a spravedlivé a budu se snažit, aby tomu tak bylo i nadále.

 

II. CO JSEM SLÍBIL PŘED ČTYŘMI LETY V OBLASTI VĚDY A VÝZKUMU?

co se už povedlo
interdisciplinaritu postavenou na spolupráci tradičních oborů s novými
inkubační prostředí pro nové nápady s potenciálem praktického zhodnocení
využití tvůrčího potenciálu mladé generace
management a marketing vědy
soustředěnost na aplikovaný výzkum sloužící praktickému využití
zaměření na velké projekty a zahraniční zdroje financování

Troufám si říci, že v oblasti vědy, výzkumu a spolupráce s průmyslem se nám vytyčené cíle podařilo naplnit. Věřím, že jsem Vás přesvědčil, že dokážu zastávat zájmy naší školy, ať už jako člen Rady vlády, nebo při vyjednávání účasti našich týmů ve významných projektech. Společně jsme zúročili tradici naší školy a stali se respektovanou výzkumnou institucí. Na druhé straně se není možné spokojit s tím, čeho jsme dosáhli. Mou další snahou bude podpořit rozvoj i těch našich pracovišť, která přes svůj potenciál doposud neměla velkou možnost čerpat na svůj výzkum dotace, zejména z EU.

 

III. CO JSEM SLÍBIL PŘED ČTYŘMI LETY V OBLASTI ROZVOJE UNIVERZITY?

co se už povedlo
úspěšné absolventy a výsledky výzkumu budující značku naší univerzity
internacionalizaci života univerzity
univerzitu jako příjemné místo k žití

 

Poslední oblastí mého hodnocení je život univerzity a její další rozvoj. Věřím, že procházka areálem je důkazem toho, že se nám v tomto ohledu daří. Jsem rád, že si nápady jako studentské kavárničky, školka pro děti našich zaměstnanců a studentů nebo příměstské tábory, kterým jsme dali zelenou, získaly Vaši širokou podporu. Já osobně jsem přesvědčen o tom, že již teď není jednoduché najít příjemnější a zajímavější místo k práci a ke studiu, a to nejen v Ostravě. Mým přáním je společně s vámi tento stav dále vylepšovat. Věřím, že jsem řadu z vás přesvědčil, že Vaše stanoviska, názory a připomínky beru vždy v potaz. Vzájemnou komunikaci totiž považuji za základ naší společné práce a života.

 

Na závěr mi dovolte zdůraznit, že naším společným hlavním cílem musí být i nadále zajištění kvality všech akademických činností. Jsem přesvědčen o tom, že cíle, které jsem si vytyčil v roce 2009 jsou trvalého charakteru. S jejich realizací nemůžeme být nikdy zcela spokojeni a musí být naší výzvou i hnací silou do budoucna. Jedině tak dále posílíme dobré jméno naší Alma Mater a můžeme patřit mezi ty nejlepší. Doposud jsem pro to ze své pozice dělal a dělám maximum a slibuji, že v tom budu i nadále pokračovat.